woningen techum leeuwarden

Omrop Fryslân: Nijbou oan de man bringe mei in pop-up store yn it fjild

NIEUWS

Sjen hoe’t jo takomstige wenning yn Techum by Ljouwert derút sjocht? Dat is de kommende wiken mooglik yn de nij iepene ‘pop-up store’ oan ‘e Skuorre. Yn de pop-up store kinne fragen beäntwurde wurde.

Betsema Projecten en Delfsma Bouw sille hjir nammentlik de kommende tiid oan 20 nijbouwennings wurkje. De pop-up store stiet midden yn de nijbouwyk om sa ticht mooglik by de minsken te kommen.

Neffens Tjeerd Delfsma groeit de belangstelling foar moderne nijbouwennings en dêrom is it saak om de minsken in goed gefoel te jaan by it trajekt.

Foar it folsleine artikel, sjoch: http://www.omropfryslan.nl/nijs/646469-nijbou-oan-de-man-bringe-mei-pop-store-yn-it-fjild

Nederlands:

Nieuwbouw onder de aandacht brengen vanuit pop-up store op locatie

Een indruk krijgen van uw toekomstige woning in Techum (Leeuwarden)? Dat is de komende weken mogelijk in de pop-up store aan de Skuorre. In de pop-up store worden allerhande vragen beantwoord. Betsema Projecten en Delfsma Bouw bouwen op deze locatie de 20 nieuwbouwwoningen. De pop-up store staat midden in de nieuwbouwwijk om zo dicht mogelijk bij de klant te zijn. Volgens Tjeerd Delfsma neemt de belangstelling voor moderne nieuwbouwwoningen toe en is het daarom van belang om de mensen een beeld te geven van het traject.

Klik op de link voor het volledige artikel.

Menu